Thursday, 14 July 2011

Simpan Kira

 1. Istilah Simpan Kira
  • Simpan Kira
   Proses merekodkan urusniaga secara sistematik
  • Akaun
   Suatu catatan / rekod ringkas bagi urusniaga yang telah berlaku
  • Sistem Catatan Bergu
   Sistem yang merekodkan setiap urusniaga dalam dua akaun dengan amaun yang sama, satu dimasukkan dalam ruang debit dan satu lagi dalam ruang kredit akaun kedua
  • Urusniaga
   Suatu aktiviti yang berlaku semasa proses menjual dan membeli barangan dan perkhidmatan
  • Format Akaun
   Keadaan yang menerangkan bagaimana sesuatu akaun disediakan
  • Aset
   Semua harta bagi perniagaan
  • Liabiliti
   Semua tanggunan atau hutang perniagaan kepada pihak lain
  • Ekuiti Pemilik
   Semua harta atau modal yang dilaburkan dalam perniagaan
  • Modal
   Semua harta yang digunakan ketika memulakan perniagaan
  • Ambilan
   Pengambilan wang tunai daripada perniagaan
  • Hasil
   Semua pendapatan yang diperolehi oleh perniagaan
  • Belanja
   Semua kos yang perlu dibayar oleh perniagaan
  • Baki
   Lebihan daripada akaun. Baki h/b ialah baki yang dihantar bawah. Ia biasanya diletakkan di akhir bulan. Baki b/b ialah baki bawa bawah. Ia biasanya diletakkan diawal bulan.
 2. Ciri-ciri Rekod Perniagaan yang Baik
  • Merekodkan butir-butir yang penting seperti bila (tarikh), apa urusniaga (butir), dan berapa amaunnya (jumlah)
  • Mempunyai rekod yang sistematik
  • Disimpan dengan selamat
 3. Tujuan Menyimpan Rekod
  • Sebagai bukti berlaku urusniaga
  • Untuk kemudahan menyemak semula butiran perniagaan dan urusniaga yang telah dijalankan
  • Untuk mengetahui berapa jumlah aset yang ada dan tanggungan perniagaan
  • Memudahkan peniaga mengesan kelemahan bagi sesuatu tempoh perniagaan
  • Membantu peniaga membuat keputusan dan pembetulan
 4. Jenis-Jenis Akaun
  • Akaun Tunai
   Akaun yang digunakan untuk merekodkan urusniaga tunai
  • Akaun Bank
   Akaun yang digunakan untuk merekodkan urusniaga kredit
  • Buku Tunai
   Buku akaun yang menggabungkan akaun tunai dan akaun bank dalam satu
  • Akaun Ambilan
   Akaun yang merekodkan ambilan wang tunai dari perniagaan
  • Akaun Modal
   Akaun yang digunakan untuk merekodkan semua harta yang digunakan ketika memulakan perniagaan
  • Akaun Aset
   Akaun yang digunakan untuk merekodkan semua harta perniagaan.
   Akaun aset termasuklah
   • Akaun premis
   • Akaun kenderaan
   • Akaun lekapan dan lengkapan
   • Akaun Alat pejabat
   • Akaun perabot
  • Akaun Hasil
   Akaun yang merekodkan hasil atau pendapatan perniagaan
  • Akaun Penghutang
   Akaun yang merekodkan pihak yang berhutang kepada perniagaan
  • Akaun Pemiutang
   Akaun yang merekodkan pihak yang memberi hutang kepada perniagaan
 5. Format Akaun
  • Lazimnya akaun disediakan dalam format 'T' atau bentuk 'T'.
  • Akaun dibahagikan kepada dua ruang
  • Ruang disebelah kiri ruang Debit (Dt) dan ruang sebelah kanan ruang Kredit (Kt).

  rajah 1: Format Akaun
  • Kedua-dua ruang debit dan kredit mempunyai lajur yang berikut:
   1. Lajur Tarikh - digunakan untuk mencatatkan tarikh urusniaga berlaku
   2. Lajur butir - digunakan untuk mencatatkan urusniaga yang berlaku
   3. Lajur folio - digunakan untuk mencatatkan nombor rujukan bagi buku catatan pertama agar mudah dikesan
   4. Lajur jumlah - digunakan untuk mencatatkan nilai wang bagi urusniaga yang dinyatakan

  Rajah 2 : Lajur-lajur dalam akaun
 6. Sistem Catatan Bergu
  • Sistem catatan bergu bermaksud sistem yang digunakan untuk merekod urusniaga dalam dua akaun
  • prinsip catatan bergu ialah
   1. Suatu urusniaga dicatatkan dua kali
   2. Satu catatan didebitkan dan satu catatan dikreditkan
   3. Tarikh dan jumlah mestilah sama
   Contoh: Pada 3 Januari, Kedai Perabot Nusantara Enterprise membeli lima buah almari berkaca bernilai RM1500 secara tunai. Akaun Utama
   Urusniaga dicatatkan di bahagian kredit akaun utama

   Rajah 3: Akaun Utama

   Akaun Kedua
   urusniaga dicatakan berlawanan dengan akaun utama di sebelah debit pula

   Rajah 4: Akaun Bergu/Kedua
 7. Buku Tunai
  • Buku Tunai ialah buku yang menggabungkan Akaun Tunai dan Akaun Bank dalam satu buku
  • Format Buku Tunai

  Rajah 5: Format buku tunai
 8. Mengimbang dan menutup akaun
  • Mengimbang dan menutup akaun dilakukan untuk suatu tempoh tertentu seperti suku tahun,setengah tahun atau diakhir tahun
  • Akaun-akaun perorangan (A. Penghutang, A. Pemiutang & A. Modal) hendahlah diimbang dan dicari baki h/b dan baki b/b
  • Akaun ambilan hendaklah ditutup dengan memindahkan jumlah ke dalam kunci kira-kira
  • Akaun-akaun aset hendaklah diimbang dan dicari baki h/b dan baki b/b
  Rumusan Akaun Bergu
  Akaun Tunai dan Akaun Bank adalah akaun-akaun yang utama

  Rajah 6: Akaun Bergu

  Rumusan Jenis-Jenis Akaun

  Rajah 7: Jenis-jenis Akaun


  Rajah 8: Pembahagian jenis-jenis akaun

No comments:

Post a Comment